Партньори

УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОЕКТА

В проекта си партнират четири организации от България, Румъния и Сърбия.
Сдружение „Консулт груп“ е неправителствена организация, учредена в град Видин. Предмет на дейност на сдружението е подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на младите хора; подпомагане на инициативи в областта на бизнеса, социалното дело, образованието, социална и етническа интеграция; насърчаване и осигуряване на свободен обмен на информация и идеи с организации със сродна дейност. Целите на сдружението са: изграждане на гражданско общество; повишаване нивото на образованост на населението; подпомагане на младите хора и младежките общности; разработване на образователни програми, организиране на семинари, обучения, работни срещи; стимулиране на трудовата заетост; подобряване на контактите и сътрудничеството между неправителствените организации, местните власти, бизнеса и гражданите. Организацията има своите заслуги в подпомагане личностната реализация на младите хора, включително на младежи в неравностойно положение.
Сдружението поддържа отлични контакти с неправителствени организации с подобни дейности в съседните страни – Сърбия, Румъния и участва в подготовката и управлението заедно с тях в проекти, насочени към младежки дейности и развитие на младежкото общество.
Сдружение „Консулт Груп“ има опит в сферата на доброволчеството и реализацията на дейности с участието на чуждестранни младежки организации, като част от наши проекти са реализирани по програми „Младежта в действие“, „Национална програма за младежта“ (2011-2015) и програма „Еразъм +“. Този опит ни помогна да изградим система от стандарти, гарантиращи качество при работата с младежи и младежки общности от различен произход.
Екипът на Сдружение „Консулт груп“ е съставен от амбициозни и дейни младежи, което е от съществено значение за осъществяване целите на организацията, тъй като те са изцяло съпричастни и запознати отблизо с проблемите, които вълнуват младите хора днес. В състава на сдружението участват различни специалисти – спортисти, преподаватели, педагози, социални работници и психолози със значителен опит в национални и международни проекти.
Спортен клуб по кану-каяк, водни и гребни спортове „Бонония“, Видин е новоучредена спортна организация, създадена през 2020 година. Клубът първоначално се е казвал „Приморец“, но през 2020 година се преименува на „Бонония“. Клубът има издаден лиценз за развиване на спортове на вода от Българската федерация по кану-каяк, има спортна база, която е разположена на брега на река Дунав, край град Видин. Клубът подготвя състезатели по различни видове спорт – кану-каяк, водомоторен спорт и други разновидности на водните спортове. Част от усилията на клуба са насочени към масовия спорт и предимно семейно спортуване на вода. Със създаването си клубът е насочил усилията си към развиване на спорта кану-каяк, тъй като във Видин този спорт има създадени традиции, база и кадри. На първото си участие при деца в Държавния отборен шампионат на страната клубът има завоювано трето място, като е единственият в страната, който ще има представител на предстоящите олимпийски игри в Токио. В Спортен клуб по кану-каяк водни и гребни спортове „Бонония“ Видин работят двама треньори, като има още пет нещатни служители, които работят на доброволни начала.
Calafat – Duiven Association е неправителствена организация, основана през 2006 г. със седалище Калафат, Румъния. Организацията има за цел да популяризира ценностите на демокрацията на местно ниво, като развива публично-частни партньорства, работи с публичната администрация, с други НПО, с цел популяризиране на интересите на местната общност. Мисия на организацията е популяризиране на идеята за благотворителност чрез действия, целящи подобряване на жизнения стандарт на хората в неравностойно положение; сътрудничество между две общности в областта на социалната, икономическата, околната среда, културата, здравеопазването, образованието, спорта, културния туризъм и агротуризма, генериращи съвместни действия с Calafat – Duiven Association. Обединение на интересите на общността с цел да се извлече полза от нейния човешки потенциал; опазване на околната среда, развиване на приятелство между гражданите на Калафат и трансграничните градове от съседни държави.
През последните години Calafat – Duiven Association работи в сферата на трансграничното сътрудничество. Основните цели за развитие са насочени към:
• Засилване на сътрудничеството между хората и общностите чрез социално включване в различни културни и спортни дейности;
• Насърчаване развитието на спорта, чрез разработване на стратегии и организиране на международни конференции;
• Повишаване на положителните нагласи и на отношението към спорта;
• Работа с младежи в риск, чрез създаване на устойчива и подкрепяща среда за социално включване чрез спорт;
Vega Youth Center е неправителствена организация основана през декември 2000 г. в гр. Белград. Организацията е посветена на изграждането на качествена среда за растежа и развитието на децата и младежите. Чрез насърчаването на творческа работа, култура, нови технологии, активизъм, самоорганизация и неформално образование екипът на организацията се стреми да насърчи устойчивостта на действията на младите хора. Програмите на Vega YC имат за цел подобряване на качеството на образованието и насърчаване на развитието на творчество, визуална култура, изкуство, самостоятелна култура, активизъм, спорт, екологично съзнание и критично мислене на деца и младежи чрез различни образователни и лични програми за обучение. В момента организацията е активна в два сектора, които имат различни целеви групи: Неформално образование и младежка мобилност. Първият сектор е посветен на неформалното образование и младежката мобилност и е насочен към всички млади хора, живеещи на територията на Сърбия. Проведени са няколко обучения по медийна грамотност и медиен активизъм на местно ниво, в сътрудничество с различни общини в Белград и на международно ниво чрез европейски младежки проекти (Младежта в действие и EYF). Организацията е много активна в разпространението на информация за проекти за мобилност за младежи, организирането на информационни събития и разпространение на информация, чрез социални медийни канали. Чрез разширяването на международната мрежа Vega YC помага на повече от 120 сръбски младежи да участват в младежки обмени, семинари, обучения и проекти за доброволни услуги в различни европейски страни. Организацията е акредитирана за изпращане и приемане на доброволци от март 2008 г. Сред сътрудниците има голям брой опитни EVS доброволци, които могат да споделят своя опит.
Ролята на партньорите ни, е от решаващо значение за успеха на този проект. Ролята на партньорите да подкрепят екипа от инициатори на проекта, да участват във всички проектни фази, да дават идеи, да споделят опит и ресурси, да осигурят публичност на проекта, да се ангажират с организиране на последващи дейности, да осигурят интензивна и качествена подготовка на участниците, да осигурят активно включване на участниците в дейностите, да предвидят мерки и механизми а включване и подкрепа на семейства в неравностойно положение, да осигурят онлайн и офлайн подкрепа и менторство.