За проекта

Проектът „Водни приключенски игри за семейства“ – „Water adventure games for families“ е фокусиран върху идеята да обучим, организираме и проведем приключенски семейни игри на вода в трите държави. Проектът е насочен към подобряване на здравето и физическата активност, чрез използване на спортове и дейности, които се практикуват във водата. Проектът цели също да привлече тези, които са изложени на риск от социална и икономическа изолация – семейства в неравностойно положение. Проектът предвижда съвместна работа между различни заинтересовани страни за създаване и насърчаване на възможности за дългосрочно устойчиво развитие в областта на спорта и физическата активност, практикувана във или в близост до вода.
Основната цел на проекта е насърчаване на участието в спорт и физическа активност, чрез трансгранично сътрудничество и насърчаване на доброволческите дейности в спорта, по-конкретно за развитието семейното спортуване и осигуряване на възможност за включване в интересни и атрактивни спортни дейности, а именно приключенски състезания на вода.
Специфичните цели на проекта са:
• Насърчаване на участието на семейства в спортни дейности, насочени към социално приобщаване, равни възможности и осъзнаването на важността на подобряващата здравето физическа активност, чрез засилено участие и равен достъп до спорта за всички;
• Да се насърчи доброволческата дейност в спорта в България, Румъния и Сърбия;
• Развиване на мрежи от организации и изграждане на капацитет за работа на европейско ниво, чрез обмен на добри практики и методи свързани със спорта;
• Увеличаване на разнообразието от възможности за физическа активност, чрез провеждане на приключенски водни игри за семейства;
С реализацията на дейностите ще бъдат постигнати следните резултати:
• Проведен обучителен семинар за подготовка и изграждане на модели за приключенски игри;
• Създаване на модели на водни приключенски игри;
• Изграждане на екипи от доброволци – треньори, съдии, спасители и доброволци за организация и нормално и безопасно провеждане на приключенски водни игри за семейства;
• Обучени 12 треньори и съдии;
• Обучени 30 участници във водните приключенски игри – спасители и доброволци;
• Създадена интернет платформа;
• Проведени три двудневни приключенски водни игри за семейства във всяка от трите държави;
• Проведена конференция по водни спортове;
• Изграждане на местни клубове за семейно спортуване;
В същото време, проекта иска да популяризира и насърчи благосъстоянието и социалното включване чрез спорт, тъй като в основата си има концепция и спортна практика не като необходима професионална дейност, а като нещо, което е насочено към всеки: добро физическо състояние, социализация, междукултурен диалог и диалог между поколенията.
Пряката целева групи по проекта включва:
• Семейства с деца без ограничение на възрастта;
• Професионалисти и доброволци в областта на спорта;
В рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности:
• Провеждане на обучителен семинар за подготовка и изграждане на модели за приключенски игри
• Обучителни семинари за изграждане на екипи от доброволци
• Създаване на интернет платформа
• Провеждане на двудневни приключенски водни игри за семейства
• Провеждане на конференция по водни спортове
• Създаване на партньорство по водни спортове
Силните страни и опитът на всеки партньор ще бъдат използвани по подходящ начин за постигане на всички поставени цели. В края на проекта, след като всички продукти са изготвени, всяка организация ще има за задача да преведе моделите за провеждане на приключенски игри на вода за семейства на своя език. Всички партньори ще бъдат отговорни за дейностите по разпространение, тъй като ще разпространяват резултатите на по-широко европейско ниво.
Всички заинтересовани европейски организации и спортни клубове от България, Румъния и Сърбия (извън партньорските организации по проекта) ще имат безплатен достъп до интелектуалните продукти, създадени чрез изпълнението на проекта.
Основните асоциирани партньори, към които е насочен проекта са: неправителствени организации и клубове по водни спортове от България, Румъния и България.
Посредством включването на широк кръг от асоциирани партньорства, ще се създаде възможност да се развият и укрепят мрежи, да се повиши капацитета на участващите организации за работа на транснационално ниво, да се споделят и да противопоставят идеи, практики и методи.